Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  •  

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 •  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Ervaringsgerichte therapie’
 • De kosten van het consult

Uw privacy bij gebruik van mijn website

Als u gebruik maakt van mijn website, worden op uw computer, tablet of telefoon 2 cookies geplaats. Deze zijn nodig voor het functioneren van mijn site. Het gaat om de volgende cookies:

 • deessentie.nl
 • www.deessentie.nl

Het register van verwerkingsactiviteiten

De AVG verplicht de therapeut tot het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier of in een digitaal programma. De AVG schrijft voor welke informatie ik in het register moet zetten:

 1. Een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die ik verwerk;
 2. Een beschrijving van de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens verwerk;
 3. Welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Zoals het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens;
 4. Welke organisatorische en technische maatregelen ik genomen heb om de persoonsgegevens te beveiligen;
 5. Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaart; en
 6. Hoe ik omga met een datalek.

U heeft toegang tot mijn register van verwerkingsactiviteiten.