De therapeut/coach:

 • verplicht zich om, op verzoek van de cliënt, in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt conform de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst, de WGBO;
 • zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard geen bezwaar te maken tegen het gebruik voor statistische doeleinden);
 • zal, indien de cliënt expliciet niet met een bepaalde behandeling instemt, deze behandeling niet uitvoeren;
 • verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega- zorgverlener of arts, indien de geboden behandeling niet geëigend en/of toereikend is;
 • stuurt de cliënt per consult of per maand een factuur. De betalingswijze van de behandelingen is door middel van overschrijving op de rekening van de praktijk De Essentie. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen;
 • De op de website genoemde tarieven gelden tijdens de openingstijden van de praktijk De Essentie. Daarbuiten geldt een toeslag van € 25,- exclusief btw op het sessie- en het uurtarief;
 • is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 03093 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie garandeert dat de therapeut/coach voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie;
 • is als registertherapeut BCZ aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder lidnummer 403364R.
 • Is onderhevig aan het TCZ klacht- en tuchtrecht.
 • onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
 • heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  De praktijk De Essentie is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de praktijk De Essentie is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de praktijk De Essentie tegen beroepsaansprakelijkheid conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ);
 • zal bij wanbetaling de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen bij de cliënt;

De cliënt:

 • verplicht zich om tijdens de intake aan de therapeut/coach inzage te verstrekken aangaande zijn of haar situatie;
 • heeft het recht tot inzage in het eigen dossier;
 • kan een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur vóór de afspraak. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht.
 • is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of haar ziektekostenverzekeraar en dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de consulten vergoedt. De factuur van De Essentie is voorzien van de informatie die noodzakelijk is voor eventuele vergoeding door de ziektekostenverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van declaraties door de ziektekostenverzekeraar valt buiten de verantwoordelijkheid van de therapeut;
 • kan zich bij klachten over de behandeling wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut/coach. De cliënt kan zijn/haar klacht indienen bij de Geschillencommissie SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen;
 • kan, indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, de behandeling eenzijdig beëindigen.

Algemeen:

 • Beëindiging van de behandeling kan op ieder moment in onderling overleg plaatsvinden.